LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2499
Artykułów : 179

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj136
mod_vvisit_counterWczoraj142
mod_vvisit_counterTen tydzień278
mod_vvisit_counterOstatni tydzień1206
mod_vvisit_counterTen Miesiąc2451
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc4667
mod_vvisit_counterWszystko515971


Gostynin, 04.06.2021r.

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu GSM w związku
z art. 83 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w zw. z uchwałą Zarządu nr 23/2021
z dnia 04 czerwca 2021 roku, Zarząd GSM niniejszym:

zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni na dzień
26 czerwca 2021 roku w Sali Miejskiego Centrum Kultury przy
ul.18-go stycznia 2 w Gostyninie o godz.: 9:00, sala udostępniona
w godzinach 8-16:00.

Zarząd ustala następujący porządek obrad:

 1. 1.Otwarcie obrad, wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
  w składzie: Przewodniczący, ZastęPrzewodniczącego, Sekretarz.
 2. 2.Wybór protokolantów.
 3. 3.Wybór Komisji:
  1. a.Mandatowo-Skrutacyjnej,
  2. b.Wyborczej,
  3. c.Wnioskowej
 4. 4.Poinformowanie przez Prezydium Walnego Zgromadzenia
  o rejestracji dźwięku z obrad Walnego Zgromadzenia za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i przyjęcie uchwały
  w sprawie utrwalenia przebiegu obrad za pomocą urządzeń rejestrujących obraz, oraz ewentualnego uczestnictwa przedstawicieli prasy.
 5. 5.Przyjęcie w drodze uchwały porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. 6.Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w zakresie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenia zdolności do podejmowania uchwał.
 7. 7.Rozpatrzenie:
  1. a)sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2019r.,
  2. b)sprawozdania Zarządu z działalności GSM za 2019 r.,
  3. c)sprawozdania finansowego GSM za 2019r.,

— dyskusja w ww. sprawach.

 1. 8.Podjęcie uchwał przez Walne Zgromadzenie w sprawach:
  1. a)wyboru członków Rady Nadzorczej na kadencję 2021-2024,
  2. b)zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
   z działalności za 2019 rok,
  3. c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GSM za 2019 rok,
  4. d)zatwierdzenia sprawozdania finansowego GSM za 2019 rok,
  5. e)udzielenia absolutorium członkom Zarządu za 2019 rok,
  6. f)zatwierdzenie podziału nadwyżki finansowej za 2019 rok,
  7. g)oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
  8. h)wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych – działek: nr 3091/31, o powierzchni 0,0019 ha i nr 3091/33 o powierzchni 0,0054 ha, położonych przy
   ul. Kościuszki, na podstawie decyzji podziałowych z dnia 22 lipca 2020 roku (znak: K.6831.17.2019),
  9. i)wyrażenia zgody na nabycie przez Gostynińską Spółdzielnie Mieszkaniową nieruchomości gruntowej - działki o nr 2856/1, na której znajduje się budynek położony przy ul. Stodólnej 4, celem uregulowania gruntów, a następnie na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo odrębnej własności tej nieruchomości, a także wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych – działek: nr 2944/17 oraz nr 2856/3, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
   a następnie na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo odrębnej własności tych nieruchomości,
  10. j)określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych działalności Spółdzielni polegającej
   na budowaniu przy ul. Nowej w Gostyninie, budynków na rzecz Członków Spółdzielni w celu ustanowienia odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali
   o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych
 2. 9.Rozpatrzenie projektów uchwał wniesionych w trybie art. 83 ust. 10-11 ustawy z dniagrudnia 2000 r.
  o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. 10.Zapoznanie z treścią wniosków i pism kierowanych do Walnego Zgromadzenia.
 4. 11.Zakończenie obrad.

Jednocześnie wskazujemy, że:

 1. 1.Walne Zgromadzenie odbywać się będzie z zachowaniem reżimu sanitarnego, uwzględniając obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, dezynfekcję rąk, czy używanie jednorazowych długopisów, chyba, że Ustawodawca wprowadzi zmiany
  w restrykcjach przed dniem zgromadzenia.
 2. 2.Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika,
  a w wypadkach, gdy to konieczne – przez przedstawiciela ustawowego (osoba posiadająca ograniczoną zdolność
  do czynności prawnych albo nieposiadająca jej w ogóle). Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i będzie stanowiło załącznik do protokołu. Osoba prawna będąca członkiem Spółdzielni bierze udział w zgromadzeniu poprzez ustanowionego w tym celu pełnomocnika.
 3. 3.Rejestracja uczestników Zgromadzenia rozpocznie się
  o godz. 8:00 .
 4. 4.Każdy uczestnik proszony jest o posiadanie dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość, zaś
  w wypadku pełnomocników – także o posiadanie pełnomocnictwa.
 5. 5.Materiały będące przedmiotem obrad – tj. sprawozdania, projekty uchwał zostaną wyłożone
  do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni, w pokoju nr 2. Każdy z Członków ma prawo zapoznać się
  z materiałami będącymi przedmiotem obrad.

Można się z nimi zapoznawać w godzinach pracy Spółdzielni, przy czym jednocześnie w pokoju mogą przebywać dwie osoby – zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi – posiadające maseczkę zasłaniającą usta i nos.

 1. 6.Materiały zostaną zamieszczone także na stronie internetowej Spółdzielni www.gsmgost.pl (zakładka: „Walne Zgromadzenie →Porządek obrad i materiały → Walne Zgromadzenie 2020”).
 2. 7.Członkowie Spółdzielni mają prawo składać propozycje uchwał oraz poprawki do uchwał w terminach określonych
  w Statucie.
 3. 8.W terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia Członkowie mają prawo zgłaszać kandydatów na Członków Rady Nadzorczej. Zgłoszenie kandydata powinno być poparte przez co najmniej 10 członków. Szczegółowe warunki zgłoszenia kandydatów określa Statut.

ZARZĄD GOSTYNIŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
W GOSTYNINIE


 

Opinie prawne

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami