LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2496
Artykułów : 175

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj82
mod_vvisit_counterWczoraj134
mod_vvisit_counterTen tydzień551
mod_vvisit_counterOstatni tydzień851
mod_vvisit_counterTen Miesiąc82
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc3853
mod_vvisit_counterWszystko435577


Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Szanowni Państwo, informujemy, iż pisma kierowane do GSM, które są nieczytelne pozostają bez odpowiedzi - w szczególności pisane odręcznie.

 


Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie

zaprasza do składania pisemnych ofert

na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2022 rok

 1. Oferta winna zawierać:
  1. informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,
  2. opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których prowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym udział w badaniu spółdzielni mieszkaniowych,
  3. cenę netto za przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z przeprowadzonego badania. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania z uwzględnieniem nakładu pracy
   na przeprowadzenie badania w siedzibie Spółdzielni,
  4. wskazanie metod i terminów badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni (w tym podanie rzeczywistego czasu pracy bezpośrednio w Spółdzielni),
  5. projekt umowy na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni.
 2. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 09.01.2023r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach:
  1. przesyłką pocztową na adres:
   Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa,Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin
   (z napisem: „Oferta przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2021 rok.
   Nie otwierać przed wyborem ofert.”) – decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM,
  2. w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:00 – 15:00,
  3. oferty w formie mailowej nie będą uwzględniane.
 3. Główny cel wykonania badania:
 • weryfikacja zgodności z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz ze statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółdzielni;
 • dostarczenie informacji o ewentualnych zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

O wynikach wyboru Zarząd pisemnie poinformuje wszystkich oferentów.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

Termin sporządzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2022 r.: do 14.05.2023 roku.

ZARZĄD GSM      

 


 


 

Rezygnacja P. Artura Szulwacha - POBIERZ

rezygnacjaa

 
W związku z falą upałów, Zarząd GSM informuje,
iż czas pracy Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniach 04.08.2022r. oraz 05.08.2022r. zostaje
skrócony do godziny 14:00.
 

 

Gostynin, dnia 28.07.2022 r.

 

 

Terminarz dyżurów pełnionych

przez Członków Rady Nadzorczej

w II półroczu 2022 roku w godzinach od 1600 do 1700

 

05 lipiec 2022 r. – Andrzej Osiński, Witold Modrzejewski

02 sierpień 2022 r. – Witold Modrzejewski, Andrzej Osiński

06 wrzesień 2022 r. – Marek Grzelak, Marek Małkowski

04 październik 2022 r. – Marek Małkowski, Marek Grzelak

08 listopad 2022 r. – Iwona Stępniak, Katarzyna Raciborska

06 grudzień 2022 r. – Iwona Stępniak, Katarzyna Raciborska

 

Ponadto informujemy, iż na wniosek członka Spółdzielni mogą zostać zorganizowane dodatkowe dyżury (wniosek prosimy składać telefonicznie pod nr tel.: 24 235 20-26, bądź osobiście w biurze GSM).

 

Przewodnicząca

Rady Nadzorczej

Aneta Pilichowicz 

18.07.2022r.

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Gostyninie

ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin

Zaprasza

Do składania ofert przetargowych na:

Prace termomodernizacyjne polegające na demontażu odspajającego się docieplenia na szczycie budynku oraz jego odtworzeniu zgodnie z opisem zamówienia oraz przedmiarem robót w Gąbinie przy ul. Topolowej 10.

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ): POBIERZ

Przedmiar: POBIERZ


Informacje dotyczące ww. zadania można uzyskać pod nr tel. 24 235 20 26

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gostyninie zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Zamawiająca wymaga wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie trzy tysiące złotych i zero grosz) w pieniądzu na numer konta:

PKO BP 27 1020 3974 0000 5602 0002 8233 albo w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

 

Oferty należy składać w sekretariacie G.S.M. w Gostyninie ul. Spółdzielcza 5,
tel. 24 235 20 26 do dnia 1 sierpnia 2022 roku do godz. 15°°.

Otwarcie ofert 2 sierpnia 2022 roku o godz. 1100.

Oferty należy składać w kopertach zamkniętych z podanym tytułem przetargu na wypełnionym formularzu ofertowym.

 

Niezbędne dokumenty:

Formularz ofertowy: POBIERZ

Wykaz wykonanych robót: POBIERZ

 

Wzór umowy: POBIERZ

 

Termin realizacji zadania do 28 października 2022 roku

 

Kryterium oceny oferty

Znaczenie

Cena

90

Okres gwarancji (min. 5 lat)

10


Zarząd

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej


 

 

13.07.2022r.

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Gostyninie

ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin

Zaprasza

Do składania ofert przetargowych na:
1. wykonanie okresowej rocznej kontroli sprawności technicznej przewodów kominowych, połączeń dymowych i wentylacyjnych.
2. wykonanie w lokalach mieszkalnych kompleksowego rocznego przeglądu instalacji gazowej (szczelności) od zaworu butli, reduktora, przewodu gumowego aż do kuchni gazowej wraz z palnikami i zaworami.

 

w oparciu o: Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Art. 62.ust.1 pkt 1 litera
c Prawa budowlanego

 

Po przeprowadzeniu ww. robót Wykonawca wystawi protokóły pokontrolne
z zaleceniami wraz z podpisem lokatora na każdy obiekt oddzielnie
dot. kontroli przewodów kominowych i kontroli instalacji gazowej.
 

Przedmiotowe prace Wykonawca wykona przy pomocy własnego sprzętu. 

Usunięcie usterek wynikłych w czasie przeglądu wykonywany będzie
na koszt lokatora.

  

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
1. Miejsce wykonania przedmiotu zapytania: 

Zasoby mieszkaniowe Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1A - POBIERZ

 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAPYTANIA
Termin rozpoczęcia – po podpisaniu umowy.

Termin zakończenia – do 30 września 2022r.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania ( załącznik nr 2) - POBIERZ
- Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową,
- Oferta powinna posiadać datę sporządzenia,
- Oferta powinna zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- być podpisana czytelnie przez oferenta. 

Do oferty należy załączyć : 

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonania przeglądu przewodów kominowych oraz instalacji gazowej,

- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

- wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze,
- wykaz urządzeń, które zostaną wykorzystane do przeprowadzenia szczelności instalacji gazowej (kserokopie dokumentów dopuszczających je do użycia).

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana do dnia 1 sierpnia 2022 r. do godz. 1500 za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09 – 500 Gostynin lub dostarczona osobiście do sekretariatu spółdzielni pod ww. adresem w dni robocze od godziny 700 do godziny 1500.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Przegląd przewodów kominowych oraz instalacji gazowej 2022r.”
3. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 02.08.2022r., o godz. 1100
a o wyborze, osoby składające oferty, będą poinformowane na piśmie.
 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Wyłoniony w toku niniejszego konkursu wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie informacji z nazwą i siedzibą firmy na stronie internetowej spółdzielni.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela kierownik działu Administracyjno
- Technicznego pod numerem telefonu: 24 235 37 67 lub w formie
elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


 

Kryterium oceny oferty

Znaczenie

Cena

90

czas wykonania
(max. 30.09.2022r.)

10


Zarząd

Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

 


 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 1 z 11

Opinie prawne

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami