LogowanieZarząd Spółdzielni

Statystyka strony

Użytkowników : 2492
Artykułów : 141

Licznik Odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj26
mod_vvisit_counterWczoraj114
mod_vvisit_counterTen tydzień26
mod_vvisit_counterOstatni tydzień977
mod_vvisit_counterTen Miesiąc1003
mod_vvisit_counterOstatni miesiąc3832
mod_vvisit_counterWszystko258966


Przetarg na opracowanie rozwiązań zamiennych dotyczących decyzji KPPSP w Gostyninie w przedmiocie zapewnienia dróg pożarowych na osiedlu Bema dla 7 nieruchomości wielolokalowych - PATRZ- ZAKŁADKA - PRZETARGI.

 

Gostynin, dnia 27.11.2019 r.

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, iż biuro GSM przy ul. Spółdzielczej 5 będzie czynne w dniu:

-        07 grudnia 2019 r. (tj. sobota) do godz. 15:00,

-        24 grudnia 2019 r. (tj. wtorek) do godz. 12:00,

-        31 grudnia 2019 r. (tj. wtorek) do godz. 13:00,

 

natomiast w dniu 27 grudnia 2019 r.(tj. piatek)

biuro GSM będzie nieczynne.


~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza rekrutację na stanowisko:

Zastępcy Głównej Księgowej — specjalisty ds. finansowych

 

Wymagania w stosunku do kandydatów:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (o profilu rachunkowość lub finanse) i co najmniej dwuletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,
 • wykształcenie średnie ekonomiczne, uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, co najmniej pięcioletni staż pracy na podobnym lub zbliżonym stanowisku,
 • znajomość obsługi komputera — w szczególności programów dedykowanych dla księgowości,
 • znajomość przepisów z zakresu: rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wymagania fakultatywne

 • certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • staż pracy dziale księgowości — w spółdzielni mieszkaniowej,
 • znajomość MSR.

Ponadto od kandydatów oczekujemy:

 • umiejętności logicznego i twórczego rozumowania,
 • umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości,
 • przestrzegania zasad etyki zawodowej dotyczących głównych księgowych,
 • komunikatywności, rzetelności i umiejętności podejmowania decyzji,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku zastępcy głównego księgowego,
 • systematyczności w pracy i konsekwencji w działaniu.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV), list motywacyjny, informacja o sposobie kontaktowania się z kandydatem,
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, studiów podyplomowych lub odpis świadectwa ukończenia średniej szkoły o profilu ekonomicznym,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz spełnienie wymagań (w szczególności świadectwa pracy, umowy o pracę, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach, itp. dokumenty) — poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
 4. Pisemną zgodę na kandydowanie oraz pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami rekrutacjiich akceptacji,
 5. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji (oświadczenie można pobrać w dziale kadr lub na stronie internetowej Spółdzielni: www.gsmgost.pl) - POBIERZ,
 6. Pisemne oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 7. Pisemne oświadczenie kandydata, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie karne lub karne skarbowe,
 8. Pisemne oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 9. Pisemne oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Dokumenty fakultatywne:

— informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności,

— referencje z poprzednich miejsc pracy i ewentualną pisemną zgodę na zaciągnięcie opinii z poprzednich miejsc pracy.

 

Oferty należy składać do dnia 10 grudnia 2019 r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach (z napisem: „Konkurs na stanowisko zastępcy głównego księgowego”): 1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin, decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM, 2) w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , 3) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.

 

PREZES ZARZĄDU GSM


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

SMLWtablica rolnictwo

 

 

Gostynin, dnia 07.11.2019r.

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gostyninie

zaprasza do składania pisemnych ofert

na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2019 rok

 

1. Oferta winna zawierać:

a) informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu,

b b) opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego oferenta oraz wykaz podmiotów gospodarczych, w których prowadził badanie sprawozdania finansowego w ostatnich 3 latach, potwierdzający posiadane doświadczenie, w tym udział w badaniu spółdzielni mieszkaniowych,

   c)cenę netto za przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z przeprowadzonego badania. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniemz uwzględnieniem nakładu pracy na przeprowadzenie badania w siedzibie Spółdzielni,                               d)wskazanie metod i terminów badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni (w tym podanie rzeczywistego czasu pracy bezpośrednio w Spółdzielni),

  e)projekt umowy na przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego Spółdzielni.

O wynikach wyboru Zarząd pisemnie poinformuje wszystkich oferentów.

Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny.

2. Termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 16.12.2019r. do godziny 15:00 w formie pisemnej w zamkniętych kopertach:

1) przesyłką pocztową na adres: Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Spółdzielcza 5, 09-500 Gostynin (z napisem: „Oferta przeprowadzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2019 rok. Nie otwierać przed wyborem ofert.”) – decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GSM,

2) w siedzibie Spółdzielni od poniedziałku do piątku, w godzinach: 07:00 – 15:00.

3) oferty w formie mailowej nie będą uwzględniane.

3. Główny cel wykonania badania:

- weryfikacja zgodności z przepisami prawa, zaakceptowanymi standardami oraz ze statutem i regulaminami wewnętrznymi Spółdzielni;

- dostarczenie informacji o ewentualnych zidentyfikowanych nieprawidłowościach.

Termin sporządzenia badania Sprawozdania Finansowego GSM za 2019 r.: do 30.04.2020 roku.


ZARZĄD GSM


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Gostynin, dnia 14.10.2019 r.

 

ANKIETA DOTYCZĄCA BUDOWY

BUDYNKU MIESZKALNEGO

 

Szanowni Państwo,


W związku z planowaną w latach 2020/2021 przez Gostynińską

Spółdzielnię Mieszkaniową w Gostyninie inwestycją dotyczącą

budowy budynku mieszkalnego na osiedlu Czapskiego przy ul. Nowej

w Gostyninie, celem określenia Państwa oczekiwań, zwracamy się z

prośbą   o wypełnienie niniejszej ankiety i dostarczenie jej do siedziby

GSM w Gostyninie przy ul. Spółdzielczej 5 lub mailowo

( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ) do dnia 30.11.2019 r.


Złożenie niniejszej ankiety zobowiązuje do podpisania umów realizacyjnych.


UWAGA: Jeśli liczba osób deklarujących podpisanie umowy będzie mniejsza niż 40 osób, inwestycja nie zostanie przeprowadzona.


ANKIETA - POBIERZ


ZARZĄD GSM

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Gostynińska Spółdzielnia Mieszkaniowa

informuje,iż w dniu 19.09.2019 r.

przyjmuje interesantów do godz. 14.00

z uwagi na szkolenie pracowników w zakresie RODO.

 
« pierwszapoprzednia12345678następnaostatnia »

Strona 1 z 8

Rada Nadzorcza

Opinie prawne

Walne Zgromadzenie

On-line

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości 

Protokoły ze spotkań z mieszkańcami